top of page

Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbieding: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever voor de levering van Producten en/of het verrichten van Diensten en/of Werkzaamheden door Eventic.

3. Diensten: de door «CompanyShortName» aangeboden diensten zijn het plannen en organiseren van evenementen in de ruimste zin, alsmede het verzorgen van de catering van voornoemde evenementen, en de inzet van Artiesten of Personeel.

4. Evenement: het evenement dat door «CompanyShortName» ten behoeve van Opdrachtgever wordt georganiseerd.

5. Eventic: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever en/of de opdrachtnemer die de werkzaamheden zelfstandig of onder zijn toezicht door anderen laat uitvoeren.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die door Eventic is aangesteld, projecten heeft verstrekt aan Eventic voor Diensten die door Eventic worden uitgevoerd, of aan wie Eventic een voorstel heeft gedaan op basis van een Overeenkomst.

7. Overeenkomst: iedere Overeenkomst en overige verplichtingen tussen Opdrachtgever en Eventic, alsmede voorstellen van Eventic voor Diensten die door Eventic aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en door Eventic zijn aanvaard en uitgevoerd waarmee deze algemene algemene voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel.

8. Artiest: iedere artiest (in de ruimste zin), spreker of muzikant, alleen of in groep, die zich jegens Opdrachtnemer heeft verbonden tot het geven van een optreden.

9. Optreden: al dan niet een Evenement waarvoor de Opdrachtgever een Artiest wenst in te huren of heeft ingehuurd en waarvoor Eventic namens de Artiest en de Opdrachtgever een Artiestenovereenkomst heeft gesloten.

10. Artiestenovereenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde met betrekking tot (een) geboekte Optreden(en) van de Artiest.

11. Personeel: de medewerkers van Eventic. 12. Website: https://www.eventic.nl/.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Eventic, op elke Overeenkomst tussen Eventic en de Opdrachtgever en op elke Dienst, Product en/of Werkzaamheden die door Eventic worden aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst tot stand komt, worden deze algemene voorwaarden aan de Klant verstrekt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Eventic aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden worden afgeweken voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk met Eventic is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht en wordt de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen te worden beoordeeld en uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient daaronder tevens te worden verstaan een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. Indien Eventic niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, behoudt zij het recht om geheel of gedeeltelijk naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 - Het aanbod

1. Alle aanbiedingen van Eventic zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien het Aanbod beperkt is of onder bepaalde voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Eventic is slechts aan een Offerte gebonden indien deze door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Eventic het recht om een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever te weigeren om een voor Eventic gerechtvaardigde reden.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De omschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat de Opdrachtgever een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Alle informatie in het aanbod is slechts een indicatie en kan geen grond zijn voor enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.5. Levertijden in het aanbod van Eventic zijn in beginsel indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbieding of Overeenkomst van Eventic heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (gescand of origineel) aan Eventic te retourneren en de aanbetaling (commitment fee) heeft voldaan.

2. Eventic heeft het recht de (getekende) Overeenkomst binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Eventic is niet gehouden aan een Offerte indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of behoorde te begrijpen of behoorde te begrijpen dat de Offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of fout kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien de Klant een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds gemaakte kosten (inclusief bestede tijd) aan de Klant in rekening gebracht.

5. Iedere Overeenkomst die met Eventic wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Eventic wordt gegund, berust bij de onderneming en niet bij een aan Eventic verbonden persoon.

6. Het herroepingsrecht van de Klant is uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.

7. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door meerdere Opdrachtgevers, is iedere Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren, waaronder maar niet beperkt tot de kwaliteit en het tijdig aanleveren van de informatie die Eventic van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Eventic kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en hij in dat geval alsnog zijn verplichtingen niet nakomt. correct te voldoen. Hieronder vallen ook de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Eventic ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of diensten heeft geleverd. De opdrachtgever dient het overeengekomen honorarium te betalen.
4. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever aan Eventic de tot dan toe werkelijk gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief.

5. Zowel Opdrachtgever als Eventic kunnen de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen met onmiddellijke ingang indien aan één der partijen surséance van betaling wordt verleend, faillissement wordt aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt wegens liquidatie. Indien een situatie als hierboven vermeld zich voordoet, is Eventic nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen bedragen en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Eventic zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, zoals van een goede dienstverlener mag worden verwacht. Eventic staat garant voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat in detail wordt beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Eventic de Diensten verricht is leidend voor de omvang en omvang van de dienstverlening. De Overeenkomst wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de in het kader van de Overeenkomst verrichte Diensten.

3. De door de Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens vormen de basis waarop de door Eventic aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Eventic heeft het recht haar diensten en prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Eventic is bij de uitvoering van de Diensten niet gehouden of verplicht de instructies van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigt. Indien de opdracht leidt tot meerwerk voor Eventic, is de Opdrachtgever verplicht de bijkomende meerkosten dienovereenkomstig te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Eventic is gerechtigd om naar eigen inzicht derden in te schakelen voor de uitvoering van de Diensten.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, zal Eventic de Opdrachtgever op de overeengekomen wijze tussentijds op de hoogte houden van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie. Als de informatie gewijzigd moet worden, kan dat gevolgen hebben voor de eventueel tot stand gekomen planning. Eventic is nimmer aansprakelijk voor het aanpassen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat Opdrachtgever bijvoorbeeld niet alle gevraagde informatie, niet tijdig of in de gewenste vorm heeft verstrekt, onvoldoende medewerking verleent, een eventuele vooruitbetaling niet heeft tijdig door Eventic zijn ontvangen of door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen, vertraging oplopen, heeft Eventic recht op een redelijke verlenging van de (oplever)termijn. Alle schade en extra kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak als hiervoor genoemd zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle door Eventic gevraagde informatie alsmede relevante bijlagen en daarmee verband houdende informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de voor een juiste en efficiënte uitvoering van de Overeenkomst gewenste vorm te verstrekken. Als dit niet lukt, is Eventic mogelijk niet in staat om de relevante documenten volledig te implementeren en/of te leveren. De gevolgen van een dergelijke situatie zijn te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Eventic is niet verplicht de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of de Opdrachtgever te actualiseren met betrekking tot de informatie indien deze in de loop van de tijd is gewijzigd, evenmin is Eventic verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de samengestelde informatie. door Eventic voor derden en/of in het kader van de Overeenkomst aan derden verstrekt.

3. Eventic kan, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, om aanvullende informatie vragen. Bij gebreke daarvan is Eventic gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Bij gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever Eventic hiervan onverwijld doch uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, op de hoogte te stellen.

 

Artikel 8 - Advies

1. Eventic kan ten behoeve van de dienst in opdracht advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of rapportage opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, maar Eventic zal haar zorgplicht in acht nemen. De opdrachtgever beslist zelf en onder eigen verantwoordelijkheid of hij het advies opvolgt.

2. De door Eventic verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, kunnen nimmer als bindend worden beschouwd.

3. Op eerste verzoek van Eventic is de opdrachtgever verplicht de door hem gedane voorstellen te beoordelen. Indien Eventic vertraging oploopt in haar werkzaamheden doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een oordeel geeft over een door Eventic gedane offerte, is Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, zoals vertraging.

4. Door de aard van de dienstverlening is het resultaat altijd afhankelijk van externe factoren die van invloed kunnen zijn op de rapportages en adviezen van Eventic, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van de benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. . De opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en het tijdig en correct aanleveren van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever stelt Eventic voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte van alle omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn, inclusief eventuele punten en prioriteiten waar Opdrachtgever aandacht voor wenst.

 

Artikel 9 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of indien op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden noodzakelijk zijn om tot het gewenste resultaat voor Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht dit meerwerk te betalen conform met het afgesproken tarief. . Eventic is niet verplicht aan dit verzoek te voldoen en kan van de Klant verlangen dat hij een afzonderlijke Overeenkomst sluit en/of doorverwijst naar een bevoegde derde.

2. Indien het meerwerk het gevolg is van nalatigheid van Eventic, Eventic een onjuiste inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden redelijkerwijs had kunnen voorzien, zullen deze kosten niet aan Opdrachtgever worden doorberekend.

 

Artikel 10 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders is overeengekomen. 2. Eventic verricht haar werkzaamheden conform het overeengekomen (uur)tarief.

3. Reistijd ten behoeve van de Opdrachtgever en aan de reis verbonden kosten worden aan de Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders is overeengekomen.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die door Eventic na goedkeuring van Opdrachtgever worden ingeschakeld, volledig te vergoeden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te voldoen voordat met de uitvoering van de dienst wordt begonnen.

6. Indien Opdrachtgever een periodieke betalingsverplichting heeft, is Eventic gerechtigd de geldende prijzen en tarieven (uitsluitend) schriftelijk aan te passen conform de voorwaarden van de Overeenkomst, met inachtneming van een termijn van minimaal 3 maanden vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. de overeenkomst. waar de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na bekendmaking van de prijswijziging aan Eventic heeft laten weten gebruik te willen maken van haar recht tot ontbinding, mag Eventic zich er met recht op beroepen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.

7. Opdrachtgever kan aan een vooraf verstrekte begroting geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Eventic is gerechtigd de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen in overeenstemming met de geldende inflatiepercentages. Andere prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn alleen mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

9. De opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te voldoen op het aan hem bekend gemaakte rekeningnummer en gegevens van Eventic.

10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek om betaling jegens de Klant, worden de betaling en alle andere verplichtingen van de Klant uit de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

11. Indien er wijzigingen zijn in wet- en regelgeving en deze wijzigingen leiden tot extra kosten voor Eventic, zullen deze kosten worden doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen plaatsvinden tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever.

Artikel 11 - Incassobeleid

1. Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Eventic heeft vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zonder nadere ingebrekestelling, recht op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot aan algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6: 96 BW, te berekenen volgens de staffel uit de beschikking. vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten vanaf 1 juli 2012.3. Indien Eventic meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De volledige gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Eventic gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de geldende normen. Eventic zal de betrokkene desgevraagd hierover informeren.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die worden verwerkt met behulp van een dienst van Eventic. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Eventic tegen iedere (rechts)vordering verband houdende met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Eventic op grond van de Overeenkomst gehouden is tot informatiebeveiliging, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

1. Eventic heeft het recht de door haar ontvangen of gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien zich een voor Eventic gerechtvaardigde reden voordoet die in dat geval opschorting rechtvaardigt.

2. Eventic is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zodra de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst, daaronder begrepen niet tijdige betaling van haar facturen. De opschorting wordt terstond schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd.

3. Eventic is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarnaast is de Klant verplicht Eventic te vergoeden voor alle financiële schade die Eventic lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van de Klant.

Artikel 14 - Overmacht

1. Eventic is niet aansprakelijk indien zij door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Eventic wordt in ieder geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Eventic, (ii) het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die Opdrachtgever of diens derden door Eventic zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkige programmatuur of bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) uitval van elektriciteit, internet, datanetwerk en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van medewerkers van Eventic of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) andere situaties die naar het oordeel van Eventic buiten haar invloedssfeer vallen en die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval komen alle kosten die vóór de ontbinding van de Overeenkomst zijn gemaakt voor rekening van de Klant. Eventic is niet verplicht de Klant te vergoeden voor enige schade veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig in de Overeenkomst vastgelegd resultaat niet wordt behaald, is er slechts sprake van een tekortkoming van Eventic indien Eventic dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft toegezegd.

2. In geval van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Eventic is Eventic slechts gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding indien de Opdrachtgever Eventic binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Eventic deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn. De ingebrekestelling dient schriftelijk te worden ingediend en een zodanig nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming te bevatten, zodat Eventic in staat is adequaat te reageren.

3. Indien het verlenen van Diensten door Eventic leidt tot aansprakelijkheid van Eventic, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale in het kader van de Overeenkomst gefactureerde bedrag, doch uitsluitend met betrekking tot de directe schade die Opdrachtgever lijdt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Eventic. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten, gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, vaststelling van de schadeoorzaak, directe schade, aansprakelijkheid en wijze van herstel. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximale schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij per schadegeval per jaar wordt uitgekeerd.

4. Eventic sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor gevolgschade uit. Eventic is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, gederfde winst en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverlies, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Eventic voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek als gevolg van een door Opdrachtgever aan een derde geleverde dienst die mede bestond uit door Eventic geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade werd uitsluitend veroorzaakt door de service. van Eventic.

6. Een eventueel door Eventic verstrekt advies, gebaseerd op door de Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie, is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Eventic.

7. De inhoud van de adviezen van Eventic is niet bindend en heeft slechts een adviserend karakter. Opdrachtgever beslist zelf en onder eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde voorstellen en adviezen van Eventic opvolgt. Alle gevolgen die voortvloeien uit het opvolgen van het advies zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het staat de opdrachtgever te allen tijde vrij om zelf keuzes te maken die afwijken van het door Eventic verstrekte advies. Eventic is in dat geval niet gehouden tot enige vorm van restitutie.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Eventic nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviseren van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede de verwerking van resultaten (van opgestelde adviezen) van de ingeschakelde derde door Opdrachtgever in eigen advies van Eventic.

9. Eventic staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Eventic verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortkomingen aan de zijde van Eventic vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Eventic zijn gemeld binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij baseert zijn vorderingen. Eén jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Eventic.

 

Artikel 16 - Vertrouwelijkheid

1. Eventic en de Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van een opdracht is verkregen. Geheimhouding vloeit voort uit de opdracht en moet ook worden aangenomen als redelijkerwijs kan worden verwacht dat het vertrouwelijke informatie betreft. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever aan Eventic bekend is gemaakt en/of door Eventic op een andere manier is verkregen. manier.

2. De geheimhouding heeft in het bijzonder betrekking op door Eventic opgestelde adviezen, rapporten, ontwerpen, werkwijzen en/of rapporten met betrekking tot de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud daarvan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Verder gaat Eventic altijd met de nodige zorgvuldigheid om met alle bedrijfsgevoelige informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt.

3. Indien Eventic op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is de vertrouwelijke informatie (mede) aan de wet of de bevoegde rechter of aangewezen derde te verstrekken en Eventic kan zich niet beroepen op een verschoningsrecht, dan is Eventic niet gehouden tot schadevergoeding en geeft de Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.4. Voor het doorgeven of verspreiden van informatie aan derden en/of openbaarmaking van uitingen, adviezen of producties van Eventic aan derden is de schriftelijke toestemming van Eventic vereist, tenzij deze toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart Eventic tegen alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder schriftelijke toestemming van Eventic is verspreid.5. Eventic en de Opdrachtgever leggen de geheimhoudingsplicht tevens op aan door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 17 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Eventic, waaronder maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapporten en adviezen, berusten uitsluitend bij Eventic en gaan niet over op Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien is overeengekomen dat één of meer van de hiervoor genoemde zaken of werken van Eventic aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, is Eventic gerechtigd hiervoor een afzonderlijke Overeenkomst te sluiten en van Opdrachtgever een passende geldelijke vergoeding te verlangen. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden betaald voordat deze de betreffende zaken verwerft of werkt met de daarop rustende IE-rechten.

3. Het is de Opdrachtgever verboden alle documenten en software waarop de IE-rechten en auteursrechten van Eventic rusten zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of aan derden ter beschikking te stellen (ook niet voor commerciële doeleinden). van Eventic. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen aan door Eventic geleverde zaken, dient Eventic uitdrukkelijk akkoord te gaan met de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden de zaken en documenten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Eventic rusten anders te gebruiken dan is overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er inbreuk wordt gemaakt op IE-rechten.

Artikel 18 - Disclaimer en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook, die zij in het kader van een Overeenkomst aan Eventic verstrekken, alsmede voor de gegevens die zij van derden. heeft verkregen en die aan Eventic zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Eventic voor iedere aansprakelijkheid als gevolg van het niet of niet tijdig voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, inlichtingen, bescheiden en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Eventic tegen alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van opdrachtgevers van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van in het kader van de kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Eventic voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derden.

5. Indien Opdrachtgever aan Eventic elektronische bestanden, software of informatiedragers verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 - Klachten

1. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Eventic of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is de Opdrachtgever verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de relevante aanleiding die tot de klacht. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden gemeld via hello@eventic.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht dient voldoende onderbouwd en/of toegelicht te zijn door de Opdrachtgever wil Eventic de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Eventic zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen trachten samen tot een oplossing te komen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Eventicen Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Eventic heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.

3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.

4. Alle geschillen die voortvloeien uit of voortvloeien uit de Overeenkomst tussen Eventic en de Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Deel II Projectmanagement en organisatie Evenementen

Deel II bevat aanvullende en/of afwijkende bepalingen ten opzichte van Deel I. Indien in Deel II geen aanvullende of afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, wordt hiervoor verwezen naar de inhoud van Deel I.

Artikel 21 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Indien door Eventic of door Eventic ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door of namens Eventic in redelijkheid gewenste faciliteiten. aanval.

2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Eventic de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Eventic is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3. Eventic kan, indien daartoe opdracht gegeven, bemiddelen bij het tot stand komen van één of meer overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde tot het daadwerkelijk uitvoeren van (project)werk teneinde een werk van stoffelijke aard en/of goederen tot stand te brengen afleveren.

4. Eventic vraagt namens de Opdrachtgever alleen vergunningen of andere documenten en toestemmingen van overheden of andere instanties aan als hier uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Eventic uitdrukkelijk voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.

5. Uitvoering van werkzaamheden tot het opleveren van een werk van stoffelijke aard zal te allen tijde worden verricht door derden met wie Opdrachtgever een rechtstreekse overeenkomst heeft gesloten. Eventic is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betrokken derde partij. Eventic kan het project alleen adviseren en begeleiden, maar is nimmer betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering door deze derden, behalve in het geval dat Eventic zelf en rechtstreeks een Overeenkomst heeft gesloten met voornoemde derden.

6. Indien en voor zover zaken door derden worden geleverd, geschiedt dit slechts in het kader van de overeenkomst tussen deze derde en de Opdrachtgever, overeenkomstig de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover enige garantie wordt verstrekt, is deze alleen jegens deze derde tegenstelbaar. Klachten dienen rechtstreeks bij de derde partij te worden ingediend, tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat Eventic bevoegd is om namens Opdrachtgever klachten in te dienen.

7. Partijen maken duidelijke afspraken over communicatie. Eventic is hierin leidend en geeft richtlijnen aan die de Opdrachtgever dient op te volgen, waaronder maar niet beperkt tot reactietijden, een contactpersoon waarmee Eventic kan communiceren, contactmomenten en meer. Indien Opdrachtgever niet aanwezig is bij enig contactmoment met Eventic, zijn de daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico van Opdrachtgever.

8. Eventic heeft het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden, waaronder drukwerk.

9. Communicatie met door Eventic ingeschakelde derden vindt uitsluitend plaats via Eventic.

Artikel 22 - Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat:
A. Eventic heeft tijdig en vrij toegang tot en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waarop of waarin het Evenement wordt georganiseerd of de Diensten worden verricht; B. De locatie, het gebouw en/of de locatie waarop of waarin de Diensten worden verricht, voldoet aan de van toepassing zijnde wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden;
C. De door haar ingeschakelde derden voeren hun werkzaamheden en/of leveringen zodanig uit dat Eventic niet wordt gehinderd in de uitvoering van de Overeenkomst;
D. De door Opdrachtgever voorgeschreven zaken, alsmede door hulppersonen, zijn tijdig geleverd en/of beschikbaar. Eventic is niet verplicht deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle schade veroorzaakt door de door Opdrachtgever voorgestelde hulppersonen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever geeft Eventic toestemming om de door hem verstrekte informatie, waaronder maar niet beperkt tot zijn logo en merknamen, te gebruiken voor de promotie van het Evenement.

3. Indien Partijen levering en/of vervaardiging van drukwerk zijn overeengekomen, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de tijdige en juiste aanlevering van de inhoud, alsmede voor de eindcontrole van het drukwerk. Indien na inspectie door Opdrachtgever eventuele fouten in het drukwerk worden geconstateerd, zijn de herstelkosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 23 - Vrijwaring en juistheid van informatie

Opdrachtgever vrijwaart Eventic tegen alle aanspraken van Opdrachtgever die voortvloeien uit het feitelijk verrichten van werkzaamheden door derden voor Opdrachtgever.

Artikel 24 - Annuleringsvoorwaarden

1. De opdrachtgever dient Eventic onverwijld per aangetekende brief op de hoogte te stellen van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Eventic gesloten overeenkomst.

2. Indien de Klant een reeds gesloten Overeenkomst annuleert, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

● Bij (gedeeltelijke) annulering tot drie maanden voor het Evenement is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding minimaal 30% van het totale factuurbedrag aan Eventic verschuldigd.

● Bij (gedeeltelijke) annulering tot twee maanden voor het Evenement is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding minimaal 50% van het totale factuurbedrag aan Eventic verschuldigd.

● Bij (gedeeltelijke) annulering tot één maand voor het Evenement is de Opdrachtgever, naast een eventuele schadevergoeding, minimaal 75% van het totale factuurbedrag aan Eventic verschuldigd.

● Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst met Eventic binnen 14 dagen voor het Evenement (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd. Eventic is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten heeft gemaakt voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Eventic namens Opdrachtgever een locatie heeft gehuurd, zijn tevens de algemene voorwaarden van de betreffende locatie met betrekking tot annulering van toepassing op de opdracht. Indien de Klant de gereserveerde locatie wenst te annuleren, dient de Klant de kosten van deze annulering te vergoeden.

4. Opdrachtgever vrijwaart Eventic voor alle aanspraken van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden voor zover die aanspraken betrekking hebben op het uitstel of afgelasten van het Evenement.

 

Artikel 25 - Horeca

1. Eventic kan op verzoek catering verzorgen.

2. Eventic is niet verplicht tot restitutie bij te beperkte of onjuiste dienstverlening. Indien dit het geval is, wordt Eventic in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen. Partijen kunnen overeenkomen af te zien van herstel. In plaats daarvan verstrekt Eventic de Opdrachtgever een door Eventic te bepalen korting op een volgende bestelling.

3. Eventic handelt in overeenstemming met de voor haar geldende voorschriften op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne (HACCP).

4. Opdrachtgever is verplicht het aantal aanwezigen tijdig voor de gewenste opleverdatum door te geven.

5. Eventic staat niet in voor de aanwezigheid van sporen van voedingsmiddelen waarvan de Klant Eventic heeft geïnformeerd over de aanwezigheid van eventuele allergieën. Eventic is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade van de Opdrachtgever en/of andere aanwezigen/deelnemers hierdoor ontstaan.

Deel III Wedden op Artiesten en/of SprekersDeel III bevat aanvullende en/of afwijkende bepalingen op Deel I. Indien in Deel III geen aanvullende of afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, wordt hiervoor verwezen naar de inhoud van Deel I.

Artikel 26 - Uitvoering van de dienst

1. Eventic kan Artiesten en/of Sprekers inzetten voor de uitvoering van de Overeenkomst indien daartoe opdracht wordt gegeven. Eventic voert haar Diensten steeds uit in het kader van een inspanningsverbintenis en verbindt zich ertoe om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid adequate Artiesten in te zetten voor de door Opdrachtgever gevraagde Diensten. Bij de inzet van Artiesten stelt Eventic de wensen en eisen van de Opdrachtgever te allen tijde voorop, maar kan niet garanderen dat de door haar ingezette Artiesten te allen tijde voldoen aan de wensen en verwachtingen van de Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met het optreden van de gecontracteerde Artiest, alsmede met de aard en/of aard van het gecontracteerde optreden.

3. Opdrachtgever is bekend met en stemt in met het feit dat, hoewel de vorm van het Optreden wordt bepaald door Opdrachtgever in nauw overleg met de Artiest, de Artiest volledig onafhankelijk is in de wijze van uitvoering van het Optreden en dat de Artiest volledig onafhankelijk over zijn inhoud. bijdrage zelf heeft het laatste woord.

4. De artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn met alle voor het optreden benodigde zaken, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.

5. De rechten van BUMA/STEMRA/SENA zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Klant zal deze rechten zelf moeten betalen.

6. De Artiest is verplicht te voldoen aan de wensen van de Opdrachtgever met betrekking tot het verloop van een programma, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De artiest is verplicht in collegialiteit samen te werken met andere podiumkunstenaars e.d. en mee te werken aan een goed verloop van de bijeenkomst.

7. De Artiest is bereid tegemoet te komen aan de wensen van de Opdrachtgever voor de bijeenkomst/optreden of het bezoekende publiek, in het bijzonder wat betreft repertoirekeuze en uitvoering. Dotaties en dergelijke geven partijen geen recht op bijbetaling, tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

8. Opdrachtgever staat in voor het volgende:

A. dat bij een openluchtoptreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, zodat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan betrokkenen en/of zaken van de Artiest, leverancier en/of Eventisch.

B. Ook zorgt de opdrachtgever ervoor dat dranghekken op ruime afstand van het podium worden geplaatst. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Eventic tijdig alle benodigde informatie over het Optreden heeft verkregen, waaronder de locatie van het Optreden.

C. dat de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;

D. dat er voor de Artiest een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de nodige wasgelegenheid, tafels en stoelen, spiegel en de nodige verwarming;

e. dat, indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van het moment van het aangaan van de overeenkomst, nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen, bij gebreke waarvan Eventic gerechtigd is het betreffende optreden zonder dit om schadeplichtig te worden;

F. dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijkerwijs bij het optreden aanwezig dienen te zijn, tijdens het optreden recht hebben op twee gratis consumpties per uur, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen;

G. dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijkerwijs bij het optreden aanwezig moeten zijn, recht hebben op een gratis eenvoudige maaltijd indien hun deelname aan het Evenement langer duurt dan 4 uur, dat de Artiest recht heeft op een pauze van tien minuten per gecontracteerd uur, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Eventic zorgt ervoor dat de Artiest tijdig voor aanvang van het Optreden aanwezig is met al het nodige voor het Optreden, tenzij anders is overeengekomen.

10. Het tijdstip en de duur van het Optreden dat vooraf door Eventic met Opdrachtgever is besproken en schriftelijk is vastgelegd in de Artiestenovereenkomst is bindend. Indien de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het Optreden verzoekt om uitstel van de overeengekomen eindtijd, is de Artiest of Eventic gerechtigd het verzoek te weigeren dan wel als meerwerk te accepteren. Het eindtijdstip van het einde van de Prestatie is bindend als grondslag voor de berekening van het meerwerk.

Artikel 27 - Publiciteit/opnamen

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden te (doen) maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventic of de Artiest.

2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan voor, tijdens of direct na het Optreden geluidsdragers, posters, foto's en/of andere artikelen waarin de naam en/of afbeelding van de Artiest is gebruikt te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eventic.

3. Indien de Opdrachtgever de naam en/of beeltenis van de Artiest gebruikt in publiciteitsmateriaal of uitnodigingen met betrekking tot. Indien u gebruik wenst te maken van het Evenement dient het publiciteitsmateriaal of de uitnodiging zelf, alsmede de wijze waarop of de voorwaarden waaronder dit geschiedt, vooraf met Eventic namens de Artiest te worden overeengekomen.

Artikel 28 - Beperking van aansprakelijkheid

Eventic is nimmer aansprakelijk indien de door haar ingezette Artiesten niet voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaand aan de Overeenkomst aan Eventic kenbaar heeft gemaakt en Eventic uitdrukkelijk het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

Deel IV Personeel

Deel IV bevat aanvullende en/of afwijkende bepalingen ten opzichte van Deel I. Indien in Deel IV geen aanvullende of afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, wordt hiervoor verwezen naar de inhoud van Deel I.

Artikel 29 - Inzet van Personeel

1. Eventic kan Personeel inzetten voor de uitvoering van de Overeenkomst indien daartoe opdracht gegeven. Eventic voert haar Diensten steeds uit in het kader van een inspanningsverbintenis en is gehouden zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorg adequaat Personeel in te zetten voor de door Opdrachtgever gevraagde Diensten.

2. Eventic stelt de wensen en eisen van Opdrachtgever te allen tijde voorop, maar kan niet garanderen dat het door haar ingezette Personeel te allen tijde voldoet aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever.

3. Het Personeel is verplicht te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

4. Het Personeel is verplicht collegiaal samen te werken met andere collega's en mee te werken aan de goede gang van zaken in het bedrijf.

5. Eventic zal ervoor zorgen dat het Personeel tijdig aanwezig is, tenzij anders is overeengekomen.

6. Indien door een overmachtssituatie uitvoering van de Werkzaamheden (tijdelijk) wordt verhinderd, stelt het Personeel Eventic hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het Personeel hervat zo spoedig mogelijk zijn werkzaamheden.

 

Artikel 30 - Prijzen en betaling

1. Opdrachtgever is bij de inzet van Personeel de overeengekomen bureauvergoeding (10% van het budget) aan Eventic verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. Indien overeengekomen ontvangt Eventic een vergoeding voor elk door het Personeel gewerkt uur. Eventic rekent ook een geschat aantal werkuren evenementcoördinatie aan tegen een uurtarief van €60. Dit bedrag wordt vermeld in het officiële bod.

2. Voor Werkzaamheden verricht door Personeel buiten normale werktijden en Werkzaamheden op feestdagen en weekenden, zoals vermeld in de offerte, wordt een toeslag in rekening gebracht.

3. Indien Personeel extra kosten maakt, zoals maar niet beperkt tot parkeerkosten, is Opdrachtgever te allen tijde verplicht deze te vergoeden. Dergelijke kosten worden doorberekend.

 

Artikel 31 - Beperking van aansprakelijkheid

Eventic is in geen geval aansprakelijk indien het door haar ingezette Personeel niet voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaand aan de Overeenkomst aan Eventic kenbaar heeft gemaakt en Eventic uitdrukkelijk het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

bottom of page